Растим маленьких патриотов!

Часопісы на беларускай мове для дзяцей

 

Прапануем Вам, паважаныя бацькі, ссылкі на інтэрнэт-сайты дзіцячых часопісаў "Буся" і "Вясёлка". Перайдзіце па спасылцы і Вы апынеціся ў  дзівосным свеце казкі, маляванак, вершаў і шмат розных гульняў для дзяцей дашкольнага ўзросту!Прапануем Вам, паважаныя бацькі, ссылкі на інтэрнэт-сайты дзіцячых часопісаў "Буся" і "Вясёлка". Перайдзіце па спасылцы і Вы апынеціся ў  дзівосным свеце казкі, маляванак, вершаў і шмат розных гульняў для дзяцей дашкольнага ўзросту!

 

http://www.veselka.by/

свернуть

Кансультацыя для бацькоў "Мова продкаў і нашчадкаў!"

 
 

Што такое родная мова? Навошта нашым дзецям трэба ведаць беларускую мову?

         Мова, традыцыі, нацыянальныя каштоўнасці – гэта скарб, якім ганарыцца кожны народ. Прадстаўнікі нацыі ведаюць родную мову, нацыянальную культуру (народныя песні, святы), ганарацца дасягненнямі людзей, якія праславілі краіну, ахоўваюць родную прыроду.

         Вельмі важна, каб дзеці з павагай ставіліся да беларускай мовы, а таксама маглі добра на ёй размаўляць. Сучасныя дзеці мала чуюць родную мову  у шырокім ужытку, а таму маюць бедны слоўнікавы запас, іхняе маўленне знаходзіцца пад уплывам рускай мовы.

         Наша родная старонка, як наша маці, хоча, каб мы заставаліся вольнымі, гаспадарамі свайго жыцця. А гэта магчыма, калі мы будзем шанаваць нашыя карані, тое, што аб’ядноўвае нас, робіць нацыяй.

         Далучаючы дзяцей да роднай мовы, мы будзем не толькі садзейнічаць яе абагачэнню, але і развіваць пазнавальныя і інтэлектуальныя магчымасці нашых дзяцей, пашыраць веды пра беларускую культуру. Бо самае дарагое у жыцці – тое, што з ранніх год закладзена у сэрца. І менавіта родная мова – сувязное звяно у далучэнні дзяцей да агульначалавечных каштоўнасцяў, вытокаў народнай мудрасці.

         Сёння сам час патрабуе звярнуцца да сваіх вытокаў, зацікавіць дзяцей працэсам пазнання беларускай нацыянальнай культуры, паглыбіць іх веды пра родны край, выхоўваюць пачуццё патрыятызму.

         Вельмі важна навучыць дзяцей з павагай ставіцца да беларускай мовы, не сароміцца на ёй размаўляць. Вялікае значэнне мае асабісты прыклад дарослых, бацькоў, людзей, якія жывуць побач з імі.

         Цудоўна будзе, калі вы будзеце часцей чытаць беларускія казкі, знаёміць дзяцей з творамі беларускіх пісьменнікаў, развучваць вершы, загадваць загадкі, спяваць беларускія песні, прымаць удзел у беларускіх народных святах.

         Давайце дапаможам нашым дзецям авалодаць беларускай мовай. І адначасава будзем абуджаць іх веру у тое, што яны вырастуць патрэбнымі на зямлі людзьмі.

 

Калыханкі і забаўлянкі

         Ад першага крыку немаўляці і да з’яўлення яго дзівосных “энікаў бэнікаў”, “анцаў-цванцаў” дзіця развіваецца і выхоўваецца калыханкамі, забаўлянкамі, пацешкамі, гульнямі і шматлікімі іншымі паэтычнымі творамі, што нараджаюцца мацярынскай любоўю і замілаванасцю да свайго пестунка. Менавіта з гэтых, на першы погляд, просценькіх “баю-бай”, “ладачкі-ладкі”,”сарока-варона” і пачынаецца выхаванне яго вялікасці Чалавека, будучых сапраўдных дачок і сыноў Бацькаўшчыны.

         Першымі ў гэтым шэрагу стаяць калыханкі – песні маці над калыскай, калі жанчына, часта занятая нейкай працай, ціханька, замілавана і лагодна, суладна з пагойдваннем люлькі, дакладна у такт яму, напявае свае поўныя мацярынскай пяшчоты імправізыцыі. Любімы вобраз калыханкі – коцік-варкатун. Вось самыя распаўсюджаныя сюжэты: “Ходзіць каток па сяле, носіць сон у кашале”. “Ходзіць каток па вароцях у чырвоненькіх чабоцях”, “А ты, коця, не вурчы”. Сярод іншых шматварыянтных калыханак пераважваюць: “А-а, люлі-люлі, спаць ”, “Люлі-люлі, прыляцулі гулі”.

         Калыханкі просценькія па кампазіцыі, з дакладным рытмам. Сюжэт у іх толькі абазначаны, але прысутнічае адпаведнасць, даецца канкрэтная і неабходная узросту малых інфармацыя.

Прызначэнне калыханкі – супакоіць, прыспаць дзіця. Гэта дасягаецца за кошт напеўнасці, пяшчотных гукаперайманняў. Маці хацелася, каб яе дзіця было здаровым, шчаслівым, вясёлым, і гэтае заданне вылівалася у радкі чароўнай мелодыі паэтычнай сілы.

Іншае, чым у калыханак, прызначэнне у забаўлянак, пацешак – развесяліць, падтрымаць у дзіцяці радасныя эмоцыі тады, калі яно не спіць а гуляе.

Калі немаўля прачнецца, яму абавязкова зробяць “Пацягусенькі, пацягушкі”, а потым – “Ласачка, ласачка, дзе была?”. Далей настае чарга “Ладачкі, ладкі”. Спачатку маці вучыць дзіця пляскаць у далонькі, а потым яно ужо само пляскае, як толькі пачуе “Ладкі”. Пры гэтым у дзіцяці хутка развіваецца каардынацыя рытму.

“Кую-кую ножку” – гульня з ножкамі дзіцяці, калі лёгенька у рытм забаўлянкі пастукваюць малога па пятачцы. Першыя урокі мужнасці дзіця атрымлівае, калі “Ідзе каза рагатая, ідзе каза бадатая” з двумя пастаўленымі, як рожкі, пальцамі (“Каго пападу – таго закалю”), казычуць яго. Пазней пачынаецца гуканне дзіцяці на назе над шматлікія “Гойда, гойда, гайдамаш”, “Чук-чук-чук. Паехалі” і многія іншыя.

Унікальная сярод забаўлянак “Сарока-варона” – гульня з пальчыкамі, дзе пальчык хлопчык не атрымлівае кашкі, таму што нічога не рабіў.

Паводле мастацкай формы, забаўлянкі – гэта вершаваныя і рыфмаваныя шмадрадкоўкі, часта у форме дыялогу, жартоўна-гумарыстычнага, вяселага, гарэзлівага зместу. Яны толькі часам маюць элементы мелодыі, а у большасці выпадкаў прагаворваюцца рэчытатыўна, у рытме адпаведнага дзеяння і суправаджаюцца разнастайнымі рухамі, гульнёй з ручкамі і ножкамі, жывоцікам,галоўкай, носікам, ушкамі, вочкамі.

Калыханкі і забаўлянкі, якія дарослыя ствараюць для малых, узніклі і узнікаюць у непасрэднай сувязі з народнай педпгогікай. Яны – першыя эстэтычныя урокі у разумовым, працоўным, маральным і фізічным развіцці дзяцей.

свернуть

Советы родителям по патриотическому воспитанию дошкольников.

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Дошкольникам необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. В основе нравственно-патриотического воспитания ребенка лежит развитие его нравственных чувств.

         Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы!

          В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край.

         Родной город... Во время прогулок со своим ребёнком расскажите ему, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети?

 • Четырехлетний ребенок знает название своей улицы и той, на которой находится детский сад.
 •  Внимание детей 5 лет нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т. д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.
 • Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется — это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты.

          Старший дошкольник знает название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему нужно объяснить, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живет.

          В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т. д.

           Важно подвести ребенка к пониманию того, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.

          Неверно полагать, что, воспитывая любовь только к семье, мы уже тем самым прививаем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда преданность своему дому уживается с безразличием к судьбе страны, а иногда даже с предательством. Поэтому важно, чтобы дети как можно раньше увидели "гражданское лицо" своей семьи. (Знают ли они, за что их дедушка и бабушка получили медали? Знают ли знаменитых предков?..)

          Продолжением нравственно-патриотического воспитания является знакомство детей с другими городами Беларуси, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. Показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех людей —вот что важно для воспитания нравственно-патриотических чувств дошкольника! Это будет способствовать правильному развитию и микроклимата в семье, и воспитанию любви к своей стране. Например, воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию того, что их город — частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего:

 • повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных;
 • рабочие делают машины и т. д.);
 • везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;
 • повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу;
 • люди берегут и охраняют природу;
 • есть общие профессиональные и общественные праздники и т. д.

Воспитывая дошкольника, родителям необходимо обратить внимание на

 • воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;
 • формирование бережного отношения к природе и всему живому;
 • воспитание уважения к труду;
 • развитие интереса к русским традициям и промыслам;
 • формирование элементарных знаний о правах человека;
 • расширение представлений о городах Беларуси;
 • знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
 • развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
 • формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.

          На это необходимо обращать внимание во всех видах детской деятельности: в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

           Задача родителей — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т. д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная воспитывать маленького патриота, родители сами обязаны хорошо знать свой край, традиции народа и продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности.

свернуть

Рекомендации для родителей.

 

 • Обращайте внимание ребенка на красоту родного города, во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта.
 • Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора. Поощряйте ребенка за примерное поведение в общественных местах.
 • Расширяйте собственный кругозор
 • Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
 • Вместе читайте книги, смотрите передачи, кинофильмы, рассказывающие о Родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа.
 • Рассказывайте ребёнку об испытаниях, выпавших на долю наших предков, из которых они вышли с честью.
 • Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами города, страны.
 • Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности.
 • При общении с ребёнком, обсуждайте не только проблемы, но и отмечайте положительные моменты, помните, чем больше выражаете недовольство, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребёнок.
 • Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости!
свернуть

Консультация "Как родителям знакомить детей с символикой Республики Беларусь"

 

Воспитать гражданина – значит подготовить человека к участию в решении текущих и перспективных задач нашего общества и государства, к выполнению функций хозяина и труженика, защитника Родины и семьянина, к участию в сознательной и активной деятельности. 
Важнейшим показателем сформированности у детей гражданственности и патриотизма является знание государственной символики Республики Беларусь, понимание её роли и значения как концентрированного выражения идеологии государства.

В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

В 2013 г. в Минске торжественно открыта площадь Государственного флага. В центре площади установлена 70 метровая стела-­флагшток, на которой прикреплён самый большой в стране государственный флаг: его площадь составляет 98 м2, а масса 25 кг.

Государственный герб Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой размещенный в серебряном поле зеленый контур Государственной границы Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова «Рэспубліка Беларусь».

Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З "О государственных символах Республики Беларусь" и иными законодательными актами Республики Беларусь.

При официальном исполнении Государственного гимна Республики Беларусь присутствующие слушают его стоя (мужчины – без головных уборов, военнослужащие, иные лица, для которых предусмотрено ношение форменной одежды, – в соответствии с законодательством Республики Беларусь).

Формы и методы работы с детьми по изучению
государственной символики Республики Беларусь

Патриотическое воспитание является составной частью образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования, оно направлено, в том числе, на формирование у детей чувства гордости, глубокого уважения к государственным символам Республики Беларусь.

Содержание учебной программы дошкольного образования предусматривает в средней группе (воспитанники от 4 до 5 лет) в рамках реализации задач образовательной области «Ребенок и общество» формирование у воспитанников представлений о государственных символах Республики Беларусь; в старшей группе (воспитанники от 5 до 7 лет) – развитие интереса, формирование гордости и уважения к государственным символам Республики Беларусь, желания подпевать гимн, умения соблюдать правила поведения на церемонии подъема Государственного флага и исполнения Государственного гимна Республики Беларусь.

Решение вышеназванных задач будет наиболее эффективным во взаимодействии с семьями воспитанников

Для ознакомления детей дошкольного возраста с государственной символикой целесообразно использовать родителям следующие методы и приемы:

 • рассматривание иллюстраций с изображением Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь, сопровождающееся комментарием родителей, объяснением элементов государственных символов. При ознакомлении с государственными символами Республики Беларусь можно использовать приём сравнения (например, предложить детям сравнить Государственный флаг (Государственный герб) Республики Беларусь с флагом(гербом) одного из соседних государств. Это даст возможность ребенку более четко увидеть детали и различать их;
 • рассматривание предметов, на которых изображен Государственный герб Республики Беларусь (обложки паспорта, свидетельства о рождении, марок, правительственных наград);
 • привлечение внимания детей к изображениям символов нашего государства, которые встречаются в повседневной жизни; приобщение их к отдельным, доступным детскому пониманию общественным событиям, отражающим отношение белорусов к государственным символам Республики Беларусь;
 • объяснение детям старшего дошкольного возраста содержания Государственного гимна Республики Беларусь; слушание гимна в сочетании с предварительным комментарием родителей о том, как нужно вести себя во время звучания гимна (слушать стоя, мальчики снимают головные уборы);
 • беседы с детьми о том, где и когда используется государственная символика (в праздничные дни на улицах вывешивают флаги, в честь спортсменов-победителей звучит Государственный гимн Республики Беларусь и поднимают Государственный флаг Республики Беларусь и др.);
 • наблюдение во время прогулок с детьми за изменениями в нашем городе перед государственными праздниками с дальнейшим обсуждением впечатлений;
 • чтение произведений художественной литературы, раскрывающих отношение людей к Государственному гимну Республики Беларусь и Государственному флагу Республики Беларусь и др. 

Формируя представления детей о государственных символах Беларуси – флаге, гербе, гимне, надо подвести детей к пониманию того, что символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают явления. Во всех элементах (герб, флаг, гимн) заложен глубочайший смысл: они отражают историю происхождения государства, его структуру, цели, принципы, национальные традиции, особенности хозяйства и природы.

Так, например содержание беседы о символах Беларуси может быть таким:            

У каждой страны есть свои государственные символы. Это флаг, герб, гимн. К ним надо относиться с уважением (показать иллюстрации с гербом и гимном). Флаг символизирует нашу Родину. Он развевается над зданием правительства, флаги вывешивают во время праздников, поднимают во время побед.
На флаге Беларуси 3 цвета. Красный цвет – знак Солнца, он символизирует богатство, это знак счастливой жизни. (Или: обозначает кровь пролитую защитниками Беларуси). Зеленый цвет – цвет природы, нашей кормилицы, цвет полей и лесов. Это цвет добра, благополучия, мира. Белый цвет – это цвет свободы, чистоты, мудрости. Орнамент из ромбиков символизирует трудолюбие, мастерство белорусского народа.

О гербе можно рассказать то, что они появились очень давно. Это был отличительный знак рыцарей. Служил он для того, чтобы можно было отличить друг от друга закованных в железные доспехи воинов. Такой символ появился на рыцарских щитах. Шло время, не стало рыцарей, но остались гербы. Герб является знаком отличия, эмблемой государства. Его изображение помещается на печатях, на паспорте гражданина Беларуси, на пограничных столбах, на зданиях, где работает правительство. 

Что на нём изображено? Контур Беларуси – зеленый – в лучах восходящего солнца – это наша земля. Пучки колосьев – это трудолюбивый народ, который выращивает хлеб. Красные цветки клевера – это связь с животным миром. Это корм для лошадей и коров. Голубые цветки льна – это материал для одежды, символ труда, добра и достатка. Земной шар с восходящим солнцем – мы белорусы дружим со всеми народами, торгуем, обмениваемся изделиями и знаниями. Красная звезда – символ человечности, знак мужества.

Знакомя детей с гимном Беларуси можно сказать о том, что гимн это самая торжественная песня страны. Гимны появились намного раньше, чем гербы и флаги. Гимн исполняется в особо важных случаях, например, тогда, когда героям вручают награды, когда спортсмены получают золотые медали на соревнованиях. Государственный гимн Республики Беларусь исполняется во время официальной церемонии поднятия Государственного флага Республики Беларусь и иных официальных государственных церемоний. 

Можно прочитать детям следующие художественные произведения:

с детьми 4-5 лет: С.Сокалаў-Воюш "Блакіт нябёс"; Э. Агняцвет "Зямля з блакітнымі вачамі"; А.Байдак "Беларусачка”; Д.Бічэль-Загнетава "Радзіма"; А.Русак "Мой край" і інш.

с детьми 5-7 лет: Д.Бічэль-Загнетава "Белая Русь", "Радзіма", "Наша Радзіма"; А.Вольскі "Радзіма", "Беларусь – мая Радзіма"; В.Вітка "Бусел"; Н.Гілевіч "Я – беларус" і інш.

свернуть

Азбука патриотизма.

И здесь будут уместны некоторые рекомендации.

 

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живете.

 

От того, насколько патриотично настроены отец и мать, во многом зависит, каким будет их ребенок. Ребенок чрезвычайно подражателен. Дети слышат, что и как говорят родители в адрес своей страны, отдельных национальностей, и как губка впитывают эти суждения. Вскоре мнение взрослых станет их мнением, и изменить его не так-то просто, а порой просто невозможно.

 

2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, из которых они вышли с честью.

 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, родственников, восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел свой эмоциональный опыт. Кроме того, изучение истории семьи не только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории.

 

З. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей Родины.

 

Помните, что воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада, школы.

 

Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком в музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш ребенок маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и в юности.

 

Нам родителям, учить любить родину надо не словами. Надо показывать и рассказывать за что любить.

4. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каждым прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребенок.

 

5. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу, она наказуема!» и т.д.

 

Важно подчеркивать общественное значение личных успехов в ребенке. Поощрение этих успехов развивает активность, как раз с этого часто начинается активный патриотизм.

 

6. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества.

 

Обсуждайте, узнавайте мнение ребенка, выражайте свои позитивные мысли. Не научив ребенка ценить историческое прошлое Родины, нельзя воспитать в нем патриота. Гордость за свой народ, глубокое чувство любви к Родине, готовность защищать ее в трудную минуту, преклонение перед подвигом героев – все эти качества прививаются с детства.

 

7. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас самих.

 

Наше отношение к ребенку это «бумеранг», который мы запускаем в будущее. Он непременно к нам вернется.

 

В заключении хочется сказать, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – это наша общая задача. Ведь каким будет наш завтрашний день, завтрашнее общество, какие в нем будут преобладать нравственные ценности – зависит в определенной мере от нас, взрослых: родителей и педагогов. И решать эту задачу нужно сегодня, сейчас, вместе!

свернуть
Меню раздела